Sử dụng nhằm tăng dẻo dai, tăng tính linh hoạt, giảm độ cứng nhắc cho sản phẩm.

Bột nhựa MFI: 5-20: dùng cho tăng dẻo dai, tăng tính linh hoạt cho sản phẩm, giảm độ cứng nhắc Ứng dụng: ép hoa nhựa giả, vỏ cáp điện, tăng dẻo dai nhựa kỹ thuật

Mã sản phẩm: Hạt nhựa NS LLDPE (EVA) US8 1990 MFI: 5-20: dùng cho tăng dẻo dai, tăng tính linh hoạt cho sản phẩm, giảm độ cứng nhắc Ứng dụng: ép hoa nhựa giả, vỏ cáp điện, tăng dẻo dai nhựa kỹ thuật

Mã sản phẩm: Hạt nhựa NS LLDPE (EVA) US8 19902 MFI: 5-20: dùng cho tăng dẻo dai, tăng tính linh hoạt cho sản phẩm, giảm độ cứng nhắc Ứng dụng: ép hoa nhựa giả, vỏ cáp điện, tăng dẻo dai nhựa kỹ thuật